Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (27.10.2017.)

Pregledano: 664, Objavljeno 19.10.2017., Kategorija Obavijesti

Broj:      01/P-2037/17

Datum:  19. listopada 2017. godine

 

O G L A Š A V A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

 

1.       Datum licitacije:

 

Licitacija će biti 27. listopada 2017. godine (petak).

 

2.       Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti,kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

Vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani ogrjev

Bukva

67

50,00

Šumarija Kupres, stovarište ogrjeva u Kupresu

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se u Šumariji Kupres.

Kontakt telefon u Šumariji Kupres 034 274 585, kontakt osoba – upravitelj šumarije Zoran Lovrić.

 

3.       Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente  i

- da su uplatili jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051(LOT 1 = 335,00 KM)- na uplatnici obvezno naznačiti dase radi o jamstvu za navedeni LOT).

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ratko Čolić –034 276-566 i 063 343-255.

 

4.       Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog oglasa.

 

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara (za pravne osobe),

-          preslik rješenja o obavljanju djelatnosti ili preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe).

 

Napomena: Ponuditelji koji sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o.Kupres imaju zaključen kupoprodajni ugovor nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda.

 

 

5.       Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 27. listopada 2017. godine do 12,00 sati.

 

6.       Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 27. listopada 2017. godine u 12,30 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

7.       Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

 

Najveća ponuđena  cijena

 

8.       Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuditeljima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

 

Drvne sortimente  kupac je obvezan uplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija.U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.

 

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

 

Sukladnočlanku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku  24 sata odzavršetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstvu za provođenje nadmetanja.

Prilog:

Obrazac za podnošenje ponuda - 27.10.2017.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić, dipl. ing.