Obavijest o nabavi usluga osiguranja motornih vozila (30.11.2017.)

Pregledano: 532, Objavljeno 10.11.2017., Kategorija Javna nabava

Obavijest o nabavi objavljena na Portalu javnihnabava dana 9.11.2017., broj 1101-1-2-77/17

„Nabava radova predviđena Planom  nabava broj: 01/1-214/17 i pokrenuta Odlukom opokretanju postupka broj 01/1 765/2017od 03.10.2017.“

Predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma sajednim ponuđačem.

Period na koji se zaključuje okvirni sporazum: 3godine

Predmet nabaveje nabava usluga osiguranja motornih vozila: oznaka 66514110-0; JRJN naziv predmeta nabavke: Osiguranje motornih vozila

Obvezno osiguranje motornih i priključnih vozila  od odgovornosti pričinjene trećim osobama.

  • Dostaviti ponudu za osiguranje od automobilske  odgovornosti(AO) sa obračunatom premijom koja uključuje sve pripadajuće  popuste.
  • Plaćanje prilikom registracije vozila.

Potpuno kasko osiguranje (AK)  motornih vozila bez  odbitne franšize.

  • Ukupna količina vozila za kasko osiguranje prikazana je u tabeli od rednog  broja 1 do zaključno s rednim brojem 52.
  • Dostaviti ponudu za potpuno kasko osiguranje s  visinom godišnje  premije koja uključuje  rizik krađe i pripadajuće popuste.
  • Sa najpovoljnijim ponuditeljem će se sklopiti okvirni sporazum u trajanju do 3 (tri) godine.
  • Mjesto izvršenja usluga ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o Kupres i njene organizacijske jedinice (Kupres, Tomislavgrad, Livno, Glamoč, Drvar, B.Grahovo i Rasadnik „Pržine“)

1)      Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres, Splitska bb.

Rok za dostavljanje ponuda je 30.11.2017. u12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.