Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavu sječe, izrade i izvoza drv. sortimenata (24.11.2017.)

Pregledano: 462, Objavljeno 21.11.2017., Kategorija Javna nabava

PREDMET:  Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavu sljedećih radova:

sječe, izrade i izvoza drvnihsortimenata u Šumariji Bos. Grahovo u G.J. Gnjat Risovac u odjelu 10.

Poštovani, u ime ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres temeljem odluke Uprave društva broj 01/1-912/17 od 16. studenoga 2017. god. pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave obaviti će se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14,), te podzakonskim aktima koji su donesenim sukladno Zakonu i ovom modelu Agencije.

1.         Predmet nabave

1.1.Predmet nabave je: sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata u Šumariji Bos. Grahovo, G.J. Gnjat Risovac, odjel 10.a.

1.2.      Ugovorće se izvršavati za sljedeći LOT:     

 

Broj
lot-a

Šumarija

Gosp.
jedinica

Odjel

Netto
masa
(m3)

Uvjeti
rada

Dvotjedna

dinamika

Način
rada

Planska
cijena
(km/m3)

Rok
završetka

1.

Bos. Grahovo

Gnjat Risovac

10.a

2.243,29

Srednje povoljan

430

traktor

22,00

63

 

Karakteristikeradova:

Sječa,izrada i izvoz drvnih sortimenata za gore navedene odjele.

Rok završetka radova je 60 dana oduvođenja u posao. Sve cijene se navode bez PDV-a.

Ponude se otvaraju u prostorijama ugovornog tijela ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres -Direkcija, Splitska bb, 24.11.2017. godine u 12:00 sati.

 

1.3.      Mjesto izvođenja radova je područje šumarije Bos. Grahovo, gospodarske jedinice Gnjat Risovac odjeli 10.a.

2.         Uvjeti za sudjelovanje i potrebnidokazi

2.1.      Ponuđači trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

1.      rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje radova u šumarstvu

2.      aktualni izvod iz sudskog registra

Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali iliovjerena preslika.

3.         Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda,svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i printana literatura koji dostavi dobavljač mogu biti napisane na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uvjetom da se uz njih dostavi službeni prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

4.         Priprema ponude

4.1.      Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi bilo koje troškove nastale u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude.

 

4.2.      Ponudese dostavljaju na sljedeću adresu: ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres,Splitska bb, 80320 Kupres,. Original i svi preslici ponude trebaju biti otipkani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa naznačenim stranicama. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene otipkane literature, trebaju parafirati ili potpisati osobe koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

4.3.      Ponuđač ćdostaviti ponudu u originalu u na kojoj će pisati: „Ponuda za izvođenje radova sječe,izrade i izvoza drvnih sortimenata za LOT br., ne otvarati do 24.11.2017.. godine, do 12:10 sati”.

 

4.4.      Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uvjetom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorno tijelo mora biti obaviješteno u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na kuverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati sljedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”.

5.         Rok zadostavu ponuda

Rok za dostavljanje ponuda istječe 24.11.2017. godine u 12:00 sati.

6.         Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovorse dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

7.         Obavijesto dodjeli

            Dobavljači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, najkasnije u

roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

8.         Informacije o zaštiti prava dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi

Zakona ilipodzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom tijelu, u

pismenoj formi,u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima.


U ime ugovornog tijela:

predsjednik povjerenstva

Dragan Lozančić, mag.ing.silv.