Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz anexa ii dio b zakona o javnim nabavama - sječa, izrada i izvoz (14.02.2018.)

Pregledano: 818, Objavljeno 31.01.2018., Kategorija Javna nabava

Broj: 01/P-238/18;

Datum: 31.01.2018. god.

 

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), i odluke Uprave broj 01/1-1008/2017. od 19. prosinca 2017. ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:

 

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

PREDMET NABAVE

 • Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.
 • Procijenjena vrijednost nabave je 1.419.364,50 KM.

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,

akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:

 

Lot

Šumarija

G. J.

Odjel

Ukupno m3

Dvotjedna dinamika (m3)

Kategorija terena

KM/m3

Rok završetka

(radni dani)

KM

   1.       

Bos. Grahovo

Gnjat Risovac

2, 10

3.454,84

590

Nepovoljan, srednje povoljan

25,79

69

89.756,74

   2.        

Bos. Grahovo

Gnjat Risovac

87

2.012,00

434

Povoljan

26,36

56

53.036,32

   3.        

Bos. Grahovo

Gnjat Risovac

8

3.785,51

618

Srednje povoljan

22,50

74

85.173,97

   4.

Bos. Grahovo

Uilica

111.a

2.057,07

446

Jako nepovoljan

31,77

55

65.353,11

   5.

Bos. Grahovo

Jadovnik Grahovo

28

3.973,24

579

Nepovoljan

29,29

82

116.376,20

   6.

Bos. Grahovo

Jadovnik Grahovo

29. a

4.312,17

616

Srednje povoljan

24,50

84

105.648,16

   7.

Bos. Grahovo

Jadovnik Grahovo

30

3.239,87

568

Nepovoljan

26,00

68

84.236,62

   8.

Bos. Grahovo

Jadovnik Grahovo

132

4.592,41

630

Nepovoljan

27,00

87

123.995,07

   9.

Bos. Grahovo

Jadovnik Grahovo

133

3.684,16

600

Srednje povoljan

23,50

74

86.577,76

  10.

Glamoč

Šator

120, 121

6.606,95

780

Srednje povoljan

22,50

102

148.656,37

  11.

Drvar

Klekovača Repovac

77

4004,42

647

Povoljan

20,50

74

82.090,61

  12.

Drvar

Klekovača Repovac

109

6.896,91

834

Jako povoljan

19,00

99

131.041,29

  13.

Drvar

Klekovača Drvar

53

3.939,29

627

Srednje povoljan

22,50

75

88.634,02

  14.

Drvar

Osječenica Drvar

53

4.445,08

673

Povoljan

20,50

79

91.124,14

  15.

Drvar

Osječenica Drvar

56, 57

3.115,92

580

Srednje povoljan

22,50

65

70.108,20


Sažetak projekata po LOT-ovima (opći podatci i karta):

    • Mjesta izvršenja usluga su šumarije Bos. Grahovo, Glamoč i Drvar.
 • Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelja šumarije. Skraćena verzija projekta se može naći na internet stranici, a punu verziju projekta može naći u šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.
 • Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti pravovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će ponuditelja o svojoj odluci u roku od 5 (pet) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.
 • Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude 60 dana.
 • Jamstvo za urednu provedbu ugovora se traži i iznosi 5.% vrijednosti ugovora. Jamstvo se uplaćuje ili se dostavlja bezuvjetna bankovna garancija (obrazac na internet stranici).

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

II TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni dani su svi dani osim nedjelje, velikih vjerskih blagdana, državnih praznika i kada vremenske prilike ili neki drugi objektivni razlozi, potpuno onemogućuju izvođenje radova. Rok od potpisivanja ugovora do ulaska u posao (8 dana) se ne računaju kao radni dani.

Izvođač radova mora poštovati propisanu dinamiku. U protivnomu mu se obračunavaju penali.

Kašnjenje s dinamikom radova iz ovog ugovora se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10 % vrijednosti ugovora.

Obračun dinamike započinje 13. radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12. radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti.  Kada izvođač ostvari količine iz ugovora, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika (Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

gdje je:

Ps        Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu        Ukupna vrijednost penala (10 % vrijednosti ugovora) u KM

Do       Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr        Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du       Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

 

Raskid ugovora

Ugovor se raskida u slučaju kada se izvođaču obračuna ukupna vrijednost penala, a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku radova.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama, što se preciznije regulira u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda

IV SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

 • Obrazac za ponudu
 • Obrazac za cijenu ponude
 • Aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registraciji (za one izvan BiH) – ne stariji od 6. mjeseci (original ili ovjerena kopija)
 • Rješenje izdano od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije.
 • Potpisana i ovjerena Izjava Ponuditelja o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH,
 • Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.
 • Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.
 • Izjava o podugovaranju (ukoliko ponuditelj planira podugovarati poslove)
 • Dokumentacija od 1 do 8 može preuzeti najkasnije do 14.2.2018. godine, do 11:00 sati i mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres:
PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA
Lot 1 (ukoliko ima podjela na lotove)
Broj nabave:
„NE OTVARAJ“
Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:
Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja
 
Rok za dostavljanje ponuda je 14.2.2018. godine, do 11:00 h.
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 14.2.2018. godine do 11:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.
Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 14.2.2018. godine u 11:10 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.
Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.
Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.
VI KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena"
VII ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.
Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.
Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana.
VIII DODATNE INFORMACIJE
Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 14.2.2018. godine do 11:00 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: dragan.lozancic@hbsume.ba, kontakt osoba: Dragan Lozančić, mag.ing.silv., telefon: 063/192-094.
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.
Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

       

       

Dragan Lozančić, mag.ing.silv.