Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (02.03.2018.)

Pregledano: 633, Objavljeno 22.02.2018., Kategorija Obavijesti

Broj: 01/P-424/2018

Datum: 22. veljače 2018. godine

  

O G L A Š AV A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1.      Datum licitacije:

 

Licitacija će biti 02.ožujka. 2018. godine ( petak ).

 

2.      Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

Vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture

Crni bor

178.52

33,04 KM

Šumarija B. Grahovo, G.J:,Uilica,odjel 47a

2

Svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture

Bijeli bor

1.561,68

36,54 KM

Šumarija Tomislavgrad, G.J:,Vran planina, odjel 24

3

Svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture

Bijeli i crni bor

3.887,25

35,91

Šumarija Tomislavgrad, G.J:,Vran planina, odjel 18

4

Bukov ogrijev

Panjača

4.055,00

14,44

Šumarija Glamoč,

G.J:, Staretina-Golija, odjeli 19b, 20, 21 ab, 22

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4 prodaju se na panju u:

Šumariji Bosansko Grahovo, G.J. Uilica odjel 47a ,

Šumariji Tomislavgrad, G.J. Vran planina , odjel 24

Šumariji Tomislavgrad, G.J. Vran planina, odjel 18

Šumarija Glamoč, G.J. Staretina-Golija, odjeli 19b, 20, 21 ab, 22

 

Kontakt telefon u Šumariji Glamoč 034 272 379; kontakt osoba- upravitelj šumarije Ivica Kasalo

Kontakt telefon u Šumariji Bosansko Grahovo  034 850 056;kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Grgić.

Kontakt telefon u Šumariji Tomislavgrad  034 352 105;kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivan Petrović.

  

3.Pravo sudjelovanja

 

Pravosudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT za koji daju ponudu na transakcijski račun ADDIKO BANK D.D. 3060090000487051(LOT 1 = 294,91 KM; LOT 2 = 2.853,18 KM LOT3 = 6.979,55 KM LOT4 = 2.927,71 KM - na uplatnici obvezno naznačiti da seradi o jamstvu za navedeni LOT),

- Sudionicima čijaponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

 

Prodaja na panju sistemom usmenog javnog nadmetanja održat će se 02.ožujka.2018. godine u 11:10 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

   

4. Kvalifikacije za usmeno nadmetanje

(LOT4 Šumarija Glamoč G.J. Staretina-Golija,odjeli 19b, 20, 21 ab, 22 ).

 

Kupac s kojim se zaključi ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata obavezan je izvesti građevinske radove LOT4 na izgradnji traktorske vlake duljine 4.500,00 m u Šumariji Glamoč G.J. Staretina-Golija, odjel 21, procijenjene vrijednosti u iznosu od 34.812,76 KM.

Ponuđačmora biti registriran za obavljanje građevinskih radova.

  • U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđač treba uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji koji ne smije biti stariji od tri mjeseca (aktualni izvod iz sudskog registra) u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran ili osigurati posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom licitacije. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
  • Ponuđač s kojim se zaključi ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata mora posjedovati Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije kojim  se utvrđuje da ponuđač ispunjava propisane uvjete u pogledu uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

a)      radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i iznos drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata),

b)     radove na održavanju i izgradnji šumske infrastrukture (komunikacije i pratećih objekata).

 Ukoliko ponuditelj ne posjeduje rješenje upogledu uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova obavezan je angažirati podizvođača za obavljanje radova sječe i građevinskih radova.

 Pravo sudjelovanja na usmeno nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da suregistrirani za sječu i izvoz drvnih sortimenata, ukoliko se radi o građevinskim radovima da su registrirani za istoimenu djelatnost ;

- da nisudužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da moguavansno platiti kupljene sortimente.

 

Pravila usmenog nadmetanja za LOT4 Šumarija GlamočG.J. Staretina-Golija, odjeli 19b, 20, 21 ab, 22 :

 

-Registracija sudionika koja podrazumijeva provjeru kvalificiranosti ponuđača, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

-Nakon registracije ponuđača licitacije daje se mogućnost sudionicima da postave pitanja u vezi postupka javnog nadmetanja.

-Predsjednik povjerenstva saopćava sadržaj javnog oglasa i poziva ponuđače da pristupe javnom nadmetanju za određeni LOT za koji želi licitirati.

-Okončanje tijeka postupka javnog nadmetanja za svaki LOT vrši se na način da povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača licitacije za taj LOT ponuđenim maksimalnim iznosom prilikom nadmetanja.

 

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

 

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

- Minimalan iznos za koji se može podizati cijena prilikom usmenog nadmetanja je 0,10 KM, a maksimalan iznos prilikom usmenog nadmetanja je 10,00 KM.

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Domagoj Turalija – 034 276-508 i 063684-253.

  

4. Sadržaj ponude za LOT 1, LOT2, LOT 3

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu  naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu,Splitska bb do 02.ožujka (petak) do 11:00 sati.

 

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

-          preslike rješenja o upisu u sudski registar .

 

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume»d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2018. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenog rješenja.

 

4.1. Sadržaj ponude za LOT4

 

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

Vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

4

Bukov ogrijev

Panjača

4.055,00

14,44

Šumarija Glamoč,

G.J:, Staretina-Golija, odjeli 19b, 20, 21 ab, 22

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 4 prodaju se na panju sistemom usmenog javnog nadmetanja u:

Šumarija Glamoč, G.J. Staretina-Golija, odjeli 19b, 20, 21 ab, 22

Kontakt telefonu Šumariji Glamoč 034 272 379; kontakt osoba- upravitelj šumarije Ivica Kasalo.

Ponude sepodnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za LOT4 mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu  naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu,Splitska bb do 02.ožujka (petak) do 11:00 sati.

Kupac s kojim se zaključi ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata obavezan je izvesti građevinske radove LOT4 na izgradnji traktorske vlake duljine 4.500,00 m u Šumariji Glamoč G.J. Staretina-Golija, odjel 21, procijenjene vrijednosti u iznosu od 34.812,76 KM.

 

Uz ponudu za LOT4 ponuđači su obvezni dostaviti:

 

-          preslike rješenja o upisu u sudski registar za sječu i izvoz drvnih sortimenata

-          preslike rješenja o upisu u sudski registar za izvođenje građevinskih radova.

  

3.      Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 02.ožujka 2018. godine do 11:00 sati.

  

4.      Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 02.ožujka.2018. godine u 11:10 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

5.      Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

 

Najvećaponuđena  cijena.

 

6.      Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac nema rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu (licenca za rad u šumarstvu), dužan je angažirati izvođača radova  koji ima navedeno rješenje.

 

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac  će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku:

  • LOT 1 - dva tjedna
  • LOT 2 - dva i po mjeseca
  • LOT 3 - četiri mjeseca
  • LOT4 - 5 mjeseci

 Kupac je obavezan uplatiti sve količine  drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzme u roku 30 dana od dana završetka radova.

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

  

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Domagoj Turalija, dipl.ing.šum.