Radni sastanak Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Pregledano: 742, Objavljeno 28.03.2018., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Z A P I S N I K

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.
Sastanak je održan 27.03.2018.god.(utorak) u Međugorju, s početkom u 11 h, u prostorijama restorana Colombo.
Sjednici su prisustvovali:
          1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD FBiH
          2. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.-Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
          3. Davor Mioč, ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
          4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
          5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH
          6. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
          7. Ivan Raič, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH
          8. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
          9. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. - Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
          10. Albert Kokić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD FBiH
          11. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD FBiH
          12. Slavica Perlić, dipl.ing.šum. – Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH
          13. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH
          14. Branka Stojkić, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD FBiH
          15. Marija Zadro, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD FBiH
          16. Robert Primorac, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD FBiH

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i    r e d


1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
2. Izvješće o radu HŠD FBiH za 2017. god. (Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2017.god, bilanca uspjeha na dan 31.12.2017.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2017.god.)
3. Izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju HŠD FBiH za 2017.god.
4. Program rada HŠD FBiH za 2018.god.
5. Financijski plan  prihoda i rashoda HŠD FBiH za 2018. god.
6. Razno.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
Nakon što je tajnik HŠD FBiH Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. Izvješće o radu HŠD FBiH za 2017. god. (Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2017.god, bilanca uspjeha na dan 31.12.2017.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2017.god.)
Tajnik Marko Zorić je prisutnima podnio izvješće o radu HŠD FBiH za 2017 god.
Predsjednik HŠD FBiH Petar Gelo je pojasnio izvješće o radu HŠD po tabelama, kako i gdje su se trošila sredstva HŠD FBiH, malo o ekskurziji na Kornate i Biograd na Moru itd.
Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju HŠD FBiH za 2017.god.
Predsjednik Nadzornog Odbora Albert Kokić je podnio izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju za 2017.god , te je kazao da su ukupni prihodi HŠD FBiH u 2017 godini iznosili 16.330 KM, a rashodi za isto razdoblje 12.854,43 KM.
Ostvaren  je višak prihoda nad rashodima u iznosu od  3.476,07 KM, te je zaključio da je HŠD FBiH u 2017.godini poslovalo pozitivno i bilo likvidno.
Također, iz prošle godine je preneseno 6.464,00 KM.
Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.


4. Program rada HŠD FBiH za 2018.god.
Predsjednik Petar Gelo je iznio plan rada HŠD FBiH za 2018.god., u kojemu je bitno naglasiti održavanje redovne Skupštine,  održavanje konstantnih sjednica Upravnog i Nadzornog Odbora, te ponovno pokušati organizirati stručno-edukativnu ekskurziju.
Prisutni su iznosili mišljenja o sljedećoj destinaciji te ekskurzije, te su zaključili da će vjerojatno biti Dubrovnik ili Crna Gora, ali da će se održati još jedan sastanak na tu temu.
Također, zadužen je Robert Primorac da se raspita i malo educira o svemu što je potrebno za organiziranje stručne komore HŠD FBiH, i da o istom obavijesti UO i NO na sljedećoj sjednici.
Četvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.
5. Financijski plan  prihoda i rashoda HŠD FBiH za 2018. god.
Predsjednik je pročitao i pojasnio tabele planiranih prihoda i rashoda za 2018 god.
Planirani prihodi su oko 19.000 KM,s tim da je iz prethodne godine preneseno 6.464 KM, što je ukupno 25.464 KM, a rashodi bi trebali iznositi 24.955 KM.
Peta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.
6. Razno
Prisutni su malo raspravljali o Federalnom zakonu o šumama, koji je trebao biti usvojen, ali još nije.
Također Petar Gelo je ponovio amandmane koje je slao ispred HŠD FBiH u izradi tog zakona.
Slavko Batinić je zamolio da ispred HŠD FBiH službeno objavimo priopćenje koje će on u suradnji sa ostalim djelatnicima JP ŠGD Šume Hercegovačko-Neretvanske Mostar napisati i dostaviti tajniku.
Svi se slažu sa tim prijedlogom, i priopćenje će biti objavljeno na našoj web stranici čim bude dostavljeno.

Radni sastanak je završio u 13 h.

         

Tajnik HŠD FBiH

Marko Zorić, mag.nov.