Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (17.04.2018.)

Pregledano: 433, Objavljeno 09.04.2018., Kategorija Obavijesti

O G L A Š A V A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1.       Datum licitacije:

 

Licitacija će biti 17. travnja 2018. godine (utorak).

 

2.       Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti,kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani Ogrjev

bukva

57

55,00

Šumarija Livno, G.J. Lager -Šumarija

 

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se u na lageru u Šumariji Livno.

Kontakt telefon u Šumariji Livno  034201 098; kontakt osoba – upravitelj šumarije Mate Salapić.

 

 

3.       Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe kojeispunjavaju sljedeće uvjete:

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051(LOT 1 = 314,00 KM) - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT.

 

Za više detalja o oglašenom LOT kontakt osoba je: Ratko Čolić – 034276-566 i 063 343-255.

 

4.       Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM po LOT-u u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 17. travnja  (utorak) do 12 sati.

 

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara ili rješenja o obavljanju djelatnosti ili presliku osobne iskaznice za (fizičke osobe)

 

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o.Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2018. godinu, nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda ili navedenog rješenja.

 

 

5.       Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres (ne otvarati), Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 17. travnja 2018. godine do 12,00 sati.

 

6.       Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 17. travnja 2018. godine u 12,30 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

7.       Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

 

Najveća ponuđena  cijena

 

8.       Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

 

Drven sortimente iz Lota 1 kupac je obavezan uplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija. U slučaju da do navedenog roka ne uplati licitirane drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponuditi će se drugo rangiranom ponuditelju.

 

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svoji prava,sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić, dipl. ing.