Prodaja drvnih sortimenata putem licitacije (22.05.2018.)

Pregledano: 417, Objavljeno 15.05.2018., Kategorija Obavijesti

Datum: 15.svibanj 2018. godine

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će biti 22. svinja 2018. godine (utorak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:


Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Ogrjev iz panjače

bukva

300

25,00

Šumarija Kupres, G.J. Kupres, odjel 55

2

Deklasirani ogrjev

bukva

120

40,00

Šumarija B.Grahovo, G.J. Jadovnik Grahovo

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se pored panja, odjele 55 G.J. Kupres.

Kontakt telefon u Šumariji Kupres 034 276 527; kontakt osoba – upravitelj šumarije Zoran Lovrić.

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 2 prodaju se na stovarištu šumski put, odjele 131 G.J. Jadovnik Grahovo.

Kontakt telefon u Šumariji B.Grahovo 034 850 056; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Grgić

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051 (LOT 1 = 750,00 KM, LOT 2 = 480 KM) - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT.

Za više detalja o oglašenom LOT-u kontakt osoba je: Ratko Čolić – 034 276-566 i 063 343-255.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM po LOT-u u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 22.svibnja (utorak) do 12 sati.

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

- aktualni izvod iz sudskog registara ili rješenja o obavljanju djelatnosti

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2018. godinu, nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda ili navedenog rješenja.

5. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres (ne otvarati), Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 22.svibnja 2018. godine do 12,00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 22. svibnja 2018. godine u 12,30 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

Najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Drven sortimente iz Lota 1 i Lota 2 kupac je obavezan uplatiti u roku od 3 dana od dan prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija. U slučaju da do navedenog roka ne uplati licitirane drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponuditi će se drugo rangiranom ponuditelju.

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svoji prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić, dipl. ing.