Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (13.09.2018.)

Pregledano: 401, Objavljeno 06.09.2018., Kategorija ObavijestiBroj: 01/P-2200/2018
Datum: 6. rujna 2018. godine


Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-782/2018. od 31. kolovoza 2018. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:


O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije


1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 13. rujna. 2018. godine (četvrtak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti nakon sječe u odjelu

Crni bor

6,47

26,86

Šumarija Livno, G.J. Tribanj-Tušnica, odjel 3a

Bijeli bor

701,15

Bijeli bor

547,85

23,73

Šumarija Livno, G.J. Tribanj-Tušnica, odjel 4a

Crni i b. bor

1 311,60

28,69

Šumarija Livno, G.J. Tribanj-Tušnica,

odjel 5 a, b

Bijeli Bor

33,97

26,34

Crni i b. bor

1 742,19

63,00

Šumarija Livno, G.J. Golija, odjel 112 a,b

celuloza

694,90

27,00

Šumarija Livno, G.J. Golija, odjel 112 a,b

UKUPNO

5 031,66

39,52Ponuđenidrvni sortimenti LOT 1, prodaju se na panju u Šumariji Livno, G.J. Tribanj-Tušnica (odjeli 3a, 4a, 5a,b ) i Golija (odjel 112).

Kontakttelefon u Šumariji Livno  034/201-098; kontakt osoba – upraviteljšumarije Mate Salapić.

 

3.Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D.3381502289612538 (LOT 1 = 9.942,56 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT),

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

 

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 13. rujna 2018. (četvrtak) godine u 12:05 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

 

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

 

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063485-455

 

4. Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu  naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu,Splitska bb do 13. rujna (četvrtak)do 12 sati.

 

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

-          Ovjerenu kopiju aktualnog izvoda iz sudskog registra (ne stariju od 3 mjeseca).

 

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume»d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2018. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenog izvoda.

 

5.Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 13. rujna 2018. godine do 12sati.

6.Otvaranje ponuda

 

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 13. rujna 2018. godine u 12:05 sati., u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

1.      Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

 

Najveća ponuđena  cijena.

 

2.      Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac nema rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu (licenca za rad u šumarstvu), dužan je angažirati izvođača radova  koji ima navedeno rješenje.

 

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac  će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 4 mjeseca od dana zaključivanja ugovora.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Nikola Perković, mag.ing.šum.