Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (01.10.2018.)

Pregledano: 369, Objavljeno 20.09.2018., Kategorija Obavijesti

Prodaja drvnih sortimenata putem licitacije 1.10.2018.


Broj: 01/P – 2273/2018

Datum: 20. rujna.2018. godine


Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume"d.o.o. Kupres broj 01/1-815/2018. od 13. rujna 2018. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

 

O G L A Š AV A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1.      Datum licitacije:

 

Licitacija će se održati 01. listopada. 2018. godine ( ponedjeljak).

 

2.      Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:


Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti

Bijeli bor

2.740

45,71

Šumarija Tomislavgrad, G.J. Vran planina, odjel 23

Svi drvni sortimenti

Crni bor

339

Ogrjev

Bukva

24

Svi drvni sortimenti

Bijeli bor

1.382

39,22

Šumarija Tomislavgrad, G.J. Vran planina, odjel 25

Ogrjev

Bukva

24

UKUPNO

4.509

43,67

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

2

Svi drvni sortimenti

Bijeli bor

5.348

55,43

Šumarija Tomislavgrad, G.J. Vran planina, odjel 29 a, b.

Svi drvni sortimenti

Crni bor

95

Ogrjev

Bukva

34

UKUPNO

5.477

55,43


Napomena : Kupac čija ponuda bude najpovoljnija za LOT 2 obavezuje se na sječu, izradu i izvoz drvnih sortimenata (bijeli bor cca. 1.884 m³ i listača-bukvau količini cca 885 m³) na tvrdi put po cijeni izvođenja radova do 27,76 KM/m³ u Šumariji Tomislavgrad G.J. Vran planina, odjel 30.

 

Napomena : Sječau LOT-u 2 se vrši isključivo šumskim harvesterom.

 

Ponuđenidrvni sortimenti:

-          LOT 1,prodaju se na panju u Šumariji Tomislavgrad, G.J. Vran planina, odjeli 23 i 25.

-          LOT 2,prodaju se na panju u Šumariji Tomislavgrad, G.J. Vran planina, odjel 29 uključujući usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata na tvrdi put u G.J. Vran planina, odjel 30.

Kontakt telefonu Šumariji Tomislavgrad  034 352 183; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivan Petrović.

 

3.Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 3381502289612538

-           LOT 1 = 9.845,40 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

-           LOT2 = 15.179.50 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija biti će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 01. listopada. 2018. godine u 12:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“. 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063 485-455

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu  naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 01. listopada.2018.godine (ponedjeljak) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

-          dokaz ouplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

-          preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Za LOT 2 dodatno:

-          vjerodostojni dokaz o dostupnosti (vlasništvo,najam, leasing i sl.) i dokaz o tehničkoj ispravnosti (uporabna dozvola) šumskog harvestera

* Za dokaz o dostupnosti ugovorno tijelo će uvažiti sljedeće dokaze: vlasnička knjižica, prometna dozvola, račun, kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija,  ugovor o najmu/leasingu i sl.. Navedeni dokazi moraju jasno identificirati vozilo ili stroj na koji se odnose (npr. ukoliko se radi o dostupnosti po osnovu ugovora o najmu/poslovnoj suradnji uz odgovarajući ugovor se prilaže vjerodostojan dokaz iz kojeg se može identificirati predmet najma/poslovne suradnje i njegove karakteristike).

Napomena: ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2018. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenog rješenja.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 01. listopada 2018. godine do 12:00 sati. 

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 01. listopada. 2018.godine u 12:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7.      Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena  cijena.

8.      Zaključivanje ugovora


Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim  se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova  koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac  će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 5 mjeseci od dana zaključivanja ugovora (Za svaki LOT posebno).

Kupac je obavezan uplatiti sve količine  drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Nikola Perković, mag.ing.šum.