Radni sastanak Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (19.9.2018.)

Pregledano: 745, Objavljeno 21.09.2018., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Broj:

Datum: 20.09.2018.god

 

Z A P I S N I K

 

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Sastanak je održan 19.09.2018.god. (srijeda) u Livnu, s početkom u 11.30 h, u sali za sastanke trgovačkog centra Forum.

Sjednici su prisustvovali:

          1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD FBiH

          2. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.-Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

          3. Davor Mioč, ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

          4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog OdboraHŠD FBiH

          5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH

          6. Ivan Raič, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH

          7. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

          8. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. - Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

          9.Jozo Lozančić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Skupštine HŠD FBIH

          10. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD FBiH

          11. Ivan Jurić, dipl.ing.šum.- Predsjednik podružnice HŠD FBIH

          12. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH

          13. Robert Primorac, dipl.ing.šum.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
  2. Izvješće o radu HŠD FBiH za prvu polovinu 2018. god.
  3. Izvješće o pripremama za stručno edukacijsku ekskurziju u Republiku Hrvatsku 28 i 29.09.2018.god.
  4. Razno.

Ljiljana Petrović je predložila da se u dnevni red uvrsti još jedna točka, a to je:  Izvješće Roberta Primorca o osnivanju komore šumarstva ispred Hrvatskog Šumarskog Društva FBIH.

Njen prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je usvojen sljedeći

 

D n e v n i    r ed

 

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
  2. Izvješće o radu HŠD FBiH za prvu polovinu 2018. god.
  3. Izvješće o pripremama za stručno edukacijsku ekskurziju u Republiku Hrvatsku 28 i 29.09.2018.god.
  4. Izvješće Roberta Primorca o osnivanju komore šumarstva ispred HŠD FBIH.
  5. Razno.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD FBiH Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. Izvješće o radu HŠD FBiH za prvu polovinu 2018.god.

Tajnik Marko Zorić je prisutnima podnio izvješće o radu HŠD FBiH za prvu polovinu 2018.god.

Kazao je da je članstvo još naraslo, tako da je sada ukupan broj članova 272.

Naglasio je da se članarina uredno uplaćuje

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Izvješće o pripremama za stručno edukacijsku ekskurziju u Republiku Hrvatsku 28 i 29.09.2018.god.

Predsjednik Petar Geloje kazao da je gotovo organizirano stručno edukacijsko putovanje u RH krajem mjeseca, tako da su ostale još male sitnice koje treba dogovoriti.

Svi su bili zadovoljni sa predloženim planom putovanja i prikazanim troškovima koje će HŠD snositi za putovanje.

Akontacija po svakom sudioniku će iznositi 300 kuna.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

4. Izvješće Roberta Primorca o osnivanju komore šumarstva ispred HŠD FBIH.

Na prošlom sastanku UO i NO dat je zadatak Robertu Primorcu, iz Širokog Brijega, da se ispred HŠD FBIH malo raspita i izvijesti članove o osnivanju šumarske komore.

On je rekao da je puno tražio i čitao o tome, i da nas u tome trenutno sprječava Federalni zakon o šumama, koji još nije donesen, a u kojem mora pisati da se može ispred ovakvog društva osnovati komora.

Predsjednik Petar Gelo je dodao da će on raditi na tome sa kolegama iz Federalnog Ministarstva da se taj amandman stavi u zakon.

Četvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

5. Razno

Tekuća pitanja.

Radni sastanak je završio u 13.30 h.

Tajnik HŠD FBiH

Marko Zorić, mag.nov.