Prodaja drvnih sortimenata putem licitacije (31.10.2018.)

Pregledano: 517, Objavljeno 25.10.2018., Kategorija Obavijesti

Prodaja licitacija 31.10.2018.Broj: 01/P – 2497/2018

Datum: 25. listopada 2018. godine


Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-926/2018. od 23. listopada 2018. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 31. listopada 2018. godine (srijeda).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Šumarija Bos. Grahovo

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti

listače

133,85

149, 14

36,67

GJ Jadovnik Grahovo odjel 11 a

Bukva

15,29

Svi drvni sortimenti

Bukva

1.728,76

1.782,60

32,46

GJ Jadovnik Grahovo odjel 14 a

listače

53,84

Svi drvni sortimenti

bukva

473,47

517,88

31,23

GJ Jadovnik Grahovo odjel 14 b

listače

44,41

Svi drvni sortimenti

Bukva

220,12

321,38

31,00

GJ Jadovnik Grahovo odjel 14c

Listače

101,26

UKUPNO

2.621,86

34,12

Šumarija Drvar

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

2

Svi drvni sortimenti

J/S

140,19

55,36

GJ Klekovača Drvar, odjel 62

Svi drvni sortimenti

J/S

38,85

64,61

GJ Klekovača Drvar odjel 58

Svi drvni sortimenti

J/S

77, 71

59,51

GJ Klekovača Drvar odjel 65

Svi drvni sortimenti

J/S

70,41

57,54

GJ Klekovača Drvar odjel 66

Svi drvni sortimenti

J/S

209,63

57,52

GJ Klekovača Repovac odjel 7

Svi drvni sortimenti

J/S

56,66

54,30

GJ Klekovača Repovac odjel 8

Svi drvni sortimenti

J/S

705,86

67,37

GJ Osječenica Drvar odjel 41

UKUPNO

1221,6

63,08

Šumarija Glamoč

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

3

Svi drvni sortimenti

J/S

52,37

62,14

GJ Staretina Golija odjel 37a

Svi drvni sortimenti

J/S

66,74

68,55

GJ StaretinaGolija odjel 37b

Svi drvni sortimenti

J/S

46,76

63,44

GJ Staretina Golija odjel 38a

Svi drvni sortimenti

J/S

24,81

62,74

GJ Staretina Golija odjel 38b

Svi drvni sortimenti

J/S

26,53

64,75

GJ Staretina Golija odjel 41a

Svi drvni sortimenti

J/S

478,93

65,65

GJ Staretina.Golija odjel 31a

Svi drvni sortimenti

J/S

123,15

172,43

58,88

GJ Hrbljine Kujača odjel 12a

Bor

24,40

Svi drvni sortimenti

J/S

983,90

1.025,66

75,93

GJ Hrbljine Kujača odjel 11a

Bor

24,56

listače

17,20

Svi drvni sortimenti

J/S

54,68

54,68

62,17

GJ Hrbljine Kujača odjel 11b

Bor

27,25

Listače

2,89

Svi drvni sortimenti

J/S

213,87

310,15

63,19

GJ Hrbljine Kujača odjel 10

Bor

78,29

Listače

17,99

Svi drvni sortimenti

J/S

139,79

150,11

66,84

GJ Hrbljine Kujača odjel 14

Bor

8,63

Listače

0,28

Svi drvni sortimenti

J/S

286,18

290,55

62,58

GJ Hrbljine Kujača odjel 19a

Bor

3,07

Listače

1,30

UKUPNO

2.699,72

68,43

Šumarija Glamoč

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

4

Svi drvni sortimenti

J/S

75,46

77,49

71,26

GJ Bunarić odjel 18

Bukva

2,04

Svi drvni sortimenti

J/S

35,28

70,08

GJ Bunarić odjel 24

Svi drvni sortimenti

J/S

49,68

70,15

GJ Bunarić odjel 25

Svi drvni sortimenti

J/S

66,24

65,03

GJ Bunarić odjel 58

Svi drvni sortimenti

J/S

130,30

132,49

69,48

GJ Bunarić odjel 19

Bukva

2,19

Svi drvni sortimenti

J/S

698,41

70,66

GJ Bunarić odjel 33

Svi drvni sortimenti

J/S

443,55

449,42

66,65

GJ Bunarić odjel 34

Bukva

5,87

Svi drvni sortimenti

J/S

330,81

330,81

63,99

GJ Bunarić odjel 57

Bukva

3,09

Svi drvni sortimenti

J/S

93,08

67 ,41

GJ Bunarić odjel 29 a

Svi drvni sortimenti

J/S

95,38

96,29

62,36

GJ Bunarić odjel 49

Bukva

0,58

UKUPNO

2.029,19

64,83

Za odjel 41, G.J Osječenica, Šumarija Drvar potrebno je izvlačenje animalom.

Kontakt telefon:

- Šumarija B. Grahovo 034/850-057; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Grgić;

- Šumarija Drvar 034/819-777; kontakt osoba – upravitelj šumarije Milan Kunić

- Šumarija Glamoč 034/272-379; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Kasalo;

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT 1 za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 3381502289612538

- LOT 1 = 4.472,89 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT 2 = 3.852,92 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT 3 = 9.237,09 KM - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT 4 = 6.577,61 KM - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 31. listopada 2018. godine u 12:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Dragan Lozančić – 063/192-094.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 31. listopada. 2018. godine (srijeda) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2018. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih rješenja.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.


6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 31. listopada. 2018. godine u 12:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2018. godine (Za svaki LOT posebno).

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Dragan Lozančić