Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (15.11.2018.)

Pregledano: 315, Objavljeno 08.11.2018., Kategorija Obavijesti

Licitacija panj 15.11.2018.


Broj: 01/P –2590/2018

Datum: 08. studenoga. 2018. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-8848/2018. od 25. rujna 2018. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 15. studenoga. 2018. godine ( četvrtak ).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti

J/S

312,53

80,44

Šumarija B.Grahovo, G.J. Jadovnik-Drvar, odjel 6 a

Svi drvni sortimenti

Bijelog bora

39,00

Svi drvni sortimenti

J/S

148,56

77,59

Šumarija B.Grahovo, G.J. Jadovnik-Drvar, odjel 6 b

Svi drvni sortimenti

Bijeli bor

1.578,34

61,36

Šumarija B.Grahovo, G.J. Jadovnik-Drvar, odjel 7

UKUPNO

2.075,43

65,77

Napomena : Kupac čija ponuda bude najpovoljnija za LOT 1 obavezuje se na sječu, izradu i izvoz drvnih sortimenata (listača-bukva u količini cca 686,72 m³) na tvrdi put po cijeni izvođenja radova od 25,00 KM/m³ u Šumariji B. Grahovo G.J. Jadovnik-Drvar, odjel 6 a i (listača-bukva u količini cca 290,14 m³) u odjelu 6 b po cijeni izvođenja radova od 21,50 KM/m ³.

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

2

Svi drvni sortimenti

J/S

2.572,34

85,20

Šumarija Kupres, G.J. Kupres, odjel 89

Svi drvni sortimenti

J/S

585,79

79,24

Šumarija Kupres, G.J. Kupres, odjel 90

UKUPNO

3.158,13

84,09

Napomena : Kupac čija ponuda bude najpovoljnija za LOT 2 obavezuje se na sječu, izradu i izvoz drvnih sortimenata (listača-bukva u količini cca. 1.080,27 m³) na tvrdi put po cijeni izvođenja radova od 22,50 KM/m³ u Šumariji Kupres G.J. Kupres, odjel 89 i (listača-bukva u količini cca. 861,11 m³) u odjelu 90 po cijeni izvođenja radova od 26,99 KM/m ³.

Ponuđeni drvni sortimenti:

- LOT 1, prodaju se na panju u Šumariji B.Grahovo, G.J. Jadovnik-Drvar, odjeli 6 a i b; 7 uključujući usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata na tvrdi put u odjelima 6 b i 7.

- LOT 2, prodaju se na panju u Šumariji Kupres, G.J. Kupres, odjeli 89 i 90 uključujući usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata na tvrdi put u navedenim odjelima.

Kontakt telefon:

- Šumarija B. Grahovo 034/850-057; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Grgić;

- Šumarija Kupres 034/276-527; kontakt osoba – upravitelj šumarije Zoran Lovrić;

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT 1 za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 3381502289612538

- LOT 1 = 6.832,54 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT 2 = 13.279,07 KM - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 15. studenogaa. 2018. godine u 12:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Anto Drinjak – 063/180-595.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do15. studenoga. 2018. godine (četvrtak) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 15. studenoga 2018. godine do 12:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 15. studenoga. 2018. godine u 12:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 5 mjeseci od dana zaključivanja ugovora (Za svaki LOT posebno).

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Anto Drinjak