Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (20.11.2018.)

Pregledano: 362, Objavljeno 14.11.2018., Kategorija Obavijesti

Licitacija panj 20.11.2018.


Broj:  01/P-2640/18

Datum: 14. studenoga 2018. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-993/2018. od 13. studenog 2018. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:


Licitacija će se održati 20. studenoga 2018. godine (utorak). u 12:15 h.

2. Predmet licitacije


Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Šumarija Tomislavgrad, G.J. Vran, odjeli 23 i 25 a, u količini od 4.461,39 m³

LOT br.

Vrsta drveta

Sortiment

količina

Početna cijena

1.

BIJELI

BOR

PT I

215,25

94,41

PT II

956,09

74,41

PT III

826,11

54,41

RUDNO

646,65

36,41

CELULOZA

1.467,87

16,41

CRNI

BOR

PT I

29,84

74,41

PT II

115,03

54,41

PT III

78,74

34,41

RUDNO

30,86

19,41

CELULOZA

94,27

16,41

BUKVA

OGRJEV

48,24

27,41

Kontakt telefon:

- Šumarija Tomislavgrad 034/352-183; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivan Petrović;

3.Pravo sudjelovanja


Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT-ove za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538

- LOT1 = 9935,10 KM; na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 20. studenoga 2018. godine u 12:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT za koji je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenom LOT-u kontakt osoba je: Nikola Ivković – 063/801-277.

4. Sadržaj ponude


Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska b.b. do20. studenoga 2018. godine (utorak) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

5.Predavanje ponuda


Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 20. studenoga 2018. godine.

6.Otvaranje ponuda


0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 20. studenoga 2018. godine u 12:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja


Kriterij za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja je najveća ponuđena prosječna cijena. Ponuđači nude za svaki navedni sortiment cijenu, na osnovu ponuđene cijene po sortimentima izračunat će se prosječna ponuđena cijena za LOT. Prosječna cijena se koristi samo za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Ponuđač s kojim se sklopi ugovor plaćat će sortimente po cijenama koje je ponudio za svaki sortiment posebno. Ukoliko za jedan ili više sortimenata ponuđač ponudi cijenu nižu od početne, ponuda će se smatrati nevažećom.

8. Zaključivanje ugovora


Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku 5 mjeseci.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

_____________________

Nikola Ivković