Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (29.11.2018.)

Pregledano: 711, Objavljeno 23.11.2018., Kategorija Obavijesti

Licitacija pan 29.11.2018.


Broj: 01/P – 2737 /2018

Datum: 23. studenog. 2018. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-1006/2018. od 20. studenog 2018. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 29. studenog. 2018. godine ( četvrtak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti– trupci, prema mjestu, kvaliteti i kvantitetu kako slijedi:

LOT

GJ. /odjel

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Početna cijena (KM/m³)

1.

Golija / 106

Crni i bijeli bor

Svi sortimenti

1 146,94

36,27

 

Tribanj-Tušnica /12b

Bijeli bor

Celuloza

439,04

25,00

 

Tribanj – Tušnica / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 37, 43, 44, 82, 84, 58, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100 i 101

Crni i bijeli bor

Svi sortimenti

1 380,19

42,51

 

UKUPNO

2 966,17

37,50

Napomena: Kupac čija ponuda bude najpovoljnija za LOT 1 obavezuje se na sječu, izradu i izvoz drvnih sortimenata (ogrjev hrasta 296,09 m ³) na tvrdi put po cijeni izvođenja radova od 30,22 KM/m³ u Šumariji Livno G.J. Golija, odjel 106.

Ponuđeni drvni sortimenti:

- LOT 1, prodaju se na panju u Šumariji Livno, G.J. Golija odjel 106 i Tribanj-Tušnica, odjeli 12b te čišćenje uz trase putova G. J. Tribanj-Tušnica odjeli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 37, 43, 44, 82, 84, 58, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100 i 101.

Kontakt telefon u Šumariji Livno 034/201-098; kontakt osoba – upravitelj šumarije Mate Salapić.

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti za LOT 1 za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 3381502289612538

- LOT 1 = 11 125,05 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se29. studenog. 2018. (četvrtak) godine u 12:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do29. studenog. 2018.godine (četvrtak) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 10 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 29. studenog. 2018. godine do 12:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 29. studenog. 2018. godine u 12:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja je najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 5 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Nikola Perković, mag.ing.šum.