Natječaj za izbor i imenovanje upravitelja R. J. Rasadnik Pržine

Pregledano: 520, Objavljeno 28.11.2018., Kategorija Obavijesti

Broj: 01/1-2757/2018

Kupres, 27. studenog 2018. godine

 

         Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03,34/03 i 65/13) članka 7d. Statuta ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres , te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje upravitelja R.J. Rasadnika Pržine, broj 01/1-1010/2018 od 20. studenog 2018. godine, ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, objavljuje 

N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje upravitelja R.J. Rasadnik Pržine

  ŠGD“Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres 

Objavljuje se javni natječaj  za izbor i imenovanje upravitelja organizacijske jedinice:

R.J. Rasadnik Pržine sa sjedištem u Bosanskom Grahovu.

Upravitelje organizacijskih jedinica imenuje i razrješava Uprava Društva. 

Mandat  upravitelja organizacijske jedinice R.J.Rasadnik Pržine traje do 7. svibnja 2021. godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za upravitelja organizacijske jedinice.

Opis pozicije

Radnom  jedinicom rukovodi upravitelj.

Upravitelj radne jedinice za svoj rad i rad radne jedinice odgovara Upravi Društva.

Upravitelj obavlja slijedeće poslove:

-          organizira i rukovodi radom radne jedinice,

-          prati zakonske propise u svezi sa rasadničkom proizvodnjom,

-          vodi računa o unaprjeđenju rasadničke proizvodnje i primjeni određenih tehnologija u proizvodnji,

-          sudjeluje u izradi i predlaže godišnji plan proizvodnje,

-          odgovoranje za provođenje odredbi zakona o sjemenu, sadnom materijalu i zaštiti bilja,

-          sudjelujeu izradi protupožarnog plana,

-          organiziranabavu i održavanje objekata, strojeva i repromaterijala,

-          vodiračuna o ekonomičnosti proizvodnje i kvaliteti sadnog materijala,

-          odgovoranje za provođenje odredbi Zakona o zaštiti na radu,

-          zaključujeugovore o radu na privremenim i povremenim poslovima,

-          skrbio zdravstvenom stanju sadnog materijala,

-          idruge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj. 

Uvjeti

Kandidat za upravitelja organizacijske jedinice R.J. Rasadnik Pržine, ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres mora ispunjavati:

Opće uvjete:

-          da je državljanin BiH;

-          da je stariji od 18 godina;

-          da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini  vlastiu BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja;

-          da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH);

Posebne uvjete:

-          VSS - VII/1 stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (šumarskog, poljoprivrednog ili hortikulturnog smjera);

-          3 (tri) godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS.

Plaća i druga materijalna prava upravitelja organizacijske jedinice utvrdit će se ugovorom između poslodavca i upravitelja organizacijske jedinice.

Uz  pisane prijave kandidati su obvezni dostaviti slijedeće dokumente:

-          kratki životopis i kontakt telefon;

-          izvod iz matične knjige rođenih ;

-          uvjerenje o državljanstvu ne starije od  3 (tri) mjeseca);

-          uvjerenje o prebivalištu  iz CIPS-a, ne stariji od  3 (tri) mjeseca;

-          ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajućeg stupnja i smjera, a za  diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine  nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva ;

-          uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja VSS (od poslodavca ili Zavoda za MIO - listing uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja, kako bi se moglo utvrditi da li je kandidat radio na poslovima VSS i koliko dugo);

-          ovjerena izjava kandidata:

-          da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja,

-          da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original  ili ovjerene kopije.

Natječaj za izbor i imenovanje upravitelja R.J. Rasadnika Pržine, ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres  objavit će se u dnevnim novinama „Večernji list“ i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i na web stranici Društva.


Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom «prijava na natječaj za  izbor i imenovanje  upravitelja R.J. Rasadnika Pržine »- ne otvarati.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

DIREKTOR

Branko Ivković, dipl.oec.