Nabava građevinskih radova (19.12.2018.)

Pregledano: 565, Objavljeno 10.12.2018., Kategorija Javna nabava

Predmet nabave je izvođenje građevinskih radova: oznaka 45000000-7 Građevinski radovi; 45233120-6 Građevinski radovi na cesti; 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi; 45233141-9 Radovi na održavanju cesta; 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta.


R. br.

Šumarija

Vrsta i mjesto radova

Ukupna planska vr. LOT-a (KM)

Planirani početak i trajanje radova

1.

B. Grahovo

 

Održavanje kamionskog puta; G.J. Jadovnik Grahovo, odjeli: 174-153, 157-164, 162-156, 176-177; i G.J. Međugorje-Nuglašica, odjel: 12; duljina: 20.100 m

106.080,00

18.03.2019.

(36 radnih dana)

2.

Drvar

a)

Održavanje kamionskog puta; G.J. Klekovača-Repovac, Relacija: Repovac-Kamenolom-odjeli: 117, 118, 120; duljina: 11.000,00 m

110.737,00

25.03.2019.

(36 radnih dana)

 

 

b)

Održavanje kamionskog puta; G.J. Osječenica Drvar, Relacija: Rampa-Aćimovac-odjeli: 51, 53, 55; duljina: 10.000,00 m

3.

Glamoč

a)

Održavanje kamionskog puta

G.J. Bunarić, relacije: Rampa Stekerovci-odjel 29; i odjeli: 48-49,

duljina: 11.100,00 m

126.601,98

18.03.2019.

(42 radna dana)

 

 

b)

Održavanje kamionskog puta

G.J. Bunarić, odjeli: 71-70-69, duljina: 4.400,00 m

 

c)

Održavanje kamionskog puta

G.J. Hrbljine-Kujača, relacija: 10-11-12-13, duljina: 4.000,00 m

 

d)

Održavanje kamionskog puta

G.J. Hrbljine-Kujača, odjel: 3, duljina: 7.000,00 m

4.

Kupres

a)

Održavanje kamionskog puta

G.J. Malovan-Želivodić, relacija: Žderin pod-Poljane,

duljina: 9.650,00 m

133.165,63

08.04.2019.

(42 radna dana)

b)

Priprema materijala

G.J. Malovan-Želivodić, odjel:139b, količina: 5.500,00m3

c)

Priprema materijala

G.J. Kupres, odjel: 1/9c i 24a, količina: 6.500,00 m3

 

Ukupna vrijednost natječaja je 476.584,61 KM bez PDV-a

Javno otvaranje ponuda će se održati 19.12.2018. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog tijela, adresa ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres, Splitska bb.