Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz anexa ii dio b zakona o javnim nabavama - sistematski pregled (18.07.2017.)

Pregledano: 858, Objavljeno 03.07.2017., Kategorija Javna nabava

 

U skladu s odredbama članka 8. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik BiHbr. 39/14), te na osnovu odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16) naručitelj: ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, objavljuje na web stranici  www.hbsume.ba, te Ugovorno tijelo  u p u ć u j e:

 

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU DODJELE UGOVORA KOJI ZA PREDMET JAVNE NABAVE IMA USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZJN-a.

 

 

 SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA

1.1.   Odluka o pokretanju postupka broj 01/254-1/17.

1.2.   Vrsta ugovora: usluge.

1.3.   Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 60.000,00 KM.

6.1.0. Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa IIdio B Zakona o javnim nabavama je usluga  periodičnog sistematskog pregleda zaposlenika(cca620)  procijenjene vrijednosti do 60.000,00KM bez PDV-a  na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu. Oznaka i naziv iz JRJN: 85140000-2      Razne zdravstvene usluge:

 

Nabava  usluga sistematskog pregleda zaposlenika:

Specifikacijausluga:

1. LABORATORIJSKE PRETRAGE

 KKS,SE,GUK, Bilirubin, Kolesterol,Trigliceridi,Kreatinin, Urin, CRP, PSA-za muškarce starije od 50 god.

2. UZV ABDOMENA

 žučni vodovi, gušterača, slezena, bubrezi,abdominalna aorta, tekući sadržaj abdomena, prostata.

3. EKG

4. PREGLED PULMOLOGA SA SPIROMETRIJOM

-RTG pluća -po indikaciji

5. PREGLED VIDA I SLUHA

6. ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI PREGLED

6.1.0.1 Mjesto  izvršenja usluga je  u zdravstvenim  ustanovama na područje kojim gospodari   ŠGD"Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres a to jedna od općina:Kupres, Livno, Glamoč, Drvar, Tomislavgrad,Grahovo  i to  u terminima i prema rasporedu koji će biti prethodno obostrano usuglašen  između ugovornih strana.

6.1.0.2.Jedan zaposlenik treba obaviti kompletan sistematski pregled unutar jednog radnog dana.

6.1.0.2. Rok izvršenja usluga je 90 dana od dana potpisa ugovora.

6.1.0.3. Plaćanje putem mjesečne fakture po broju obavljenih pregleda.Za avansno plaćanje osigurati garanciju banke

6.1.0.4. Dobavljači su obvezni dostaviti u cijelosti  popunjene priloge-anekse i obrasce.

6.1.0.5. Odbit će se ponude koje nisu sukladno zahtjevima  ugovornog tijela, traženim kriterijima za sudjelovanje i dokazima koji se zahtijevaju.

6.1.0.6. Alternativne ponude nisu prihvatljive

6.1.0.7.Za avansno plaćanje osigurati garanciju banke.

1.1.1.  Rok za dostavljanje ponuda je do 18.07.2017 godine do 11:30 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

NAPOMENA: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavijesti o nabavi odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorno tijelo nije relevantno kada je ona poslana niti na koji način.

1.1.2.Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude,dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorno tijelo je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan člankom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

1.1.3.Javno otvaranje ponuda će se održati 18.07.2017. u 11:35 sati, u prostorijama ugovornog tijela, adresa ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres, Splitska bb. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i svi druge zainteresirane osobe mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.Detaljne informacije i aneksi za popunjavanje ponude nalaze se u tenderskoj dokumentaciji koju je moguće preuzeti na linku: