Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz anexa ii dio b zakona o javnim nabavama - sječa, izrada i izvoz (15.03.2018.) - Drvar Bos. Grahovo

Pregledano: 1005, Objavljeno 28.02.2018., Kategorija Javna nabava

Broj: 01/P-449/18.

Datum: 28.2.2018. god.


Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), i odluke Uprave broj 01/1-124/2018. od 23. veljače 2018. ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:


P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

I. PREDMET NABAVE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

1.2 Procijenjena vrijednost nabave je 3.183.605,59 KM.

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,

akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:

Lot

Šumarija

G. J.

Odjel

Ukupno m3

Dvo_
tjedna din
a_

mika (m3)

Kat. terena

KM/m3

Datum početka obračuna radnih dana

Rok završ.

(radni dani)

KM

1.

Drvar

Klekovača-Drvar

24/1, 25/1, 25/2

11.850,75

854

24/1 Nepovoljan, 25/1 Srednje povoljan, 25/2 Srednje povoljan

24,46

3.5.2018.

166

289.869,35

2.

Drvar

Klekovača-Drvar

60,63

5.654,66

491

60 Nepovoljan, 63 nepovoljan

29,03

1.6.2018.

138

164.154,78

3.

Drvar

Klekovača-Repovac

40,41,46

17.983,23

1449

40 Srednje povoljan, 41 povoljan, 46 srednje povoljan

21,52

3.5.2018

150

371.504,71

4.

Drvar

Klekovača-Repovac

102/1,102/2

10.483,11

1016

102/1 Srednje povoljan, 102/2 jako povoljan

21,43

1.6.2018.

124

224.653,05

5.

Drvar

Klekovača-Repovac

90

7.237,65

837

Povoljan

20,50

3.5.2018.

104

148.371,83

6.

Drvar

Klekovača-Repovac

96/1

3.475,23

629

Jako povoljan

19,00

3.5.2018.

66

66.029,37

7.

Drvar

Klekovača-Repovac

6

3.349,40

460

Nepovoljan

27,00

1.6.2018.

87

90.433,80

8.

Drvar

Osječenica-Drvar

59/1

3.195,41

453

Nepovoljan

26,96

3.5.2018.

85

86.148,25

9.

Drvar

Osječenica-Drvar

61

3.288,80

605

Povoljan

20,50

1.6.2018.

65

67.420,40

10.

Bosansko-Grahovo

Uilica

84/1, 84/2

5.291,91

620

84/1 Jako nepovoljan, 84/2 jako nepovoljan

33,66

3.5.2018.

102

178.125,69

11.

Bosansko-Grahovo

Jadovnik-Grahovo

149/1, 149/2

6.736,40

737

149/1 Srednje povoljan, 149/2 jako povoljan

28,50

3.5.2018.

110

191.987,40

12.

Bosansko-Grahovo

Jadovnik-Grahovo

21

1.313,54

381

Srednje povoljan

25,46

1.6.2018.

41

33.442,73

13.

Bosansko-Grahovo

Jadovnik-Grahovo

37/1, 37/2

5.512,90

729

37/1 Povoljan, 37/2 Srednje povoljan

21,33

3.5.2018.

91

117.590,16

14.

Bosansko-Grahovo

Jadovnik-Grahovo

31 a,b, 49

7.808,32

818

31a nepovoljan, 31b srednje povoljan, 49 srednje povoljan

25,25

2.7.2018.

115

197.160,08

15.

Bosansko-Grahovo

Međugorje-Nuglašica

12b

1.228,59

401

Srednje povoljan

23,70

3.4.2018.

37

29.117,58

16.

Bosansko-Grahovo

Gnjat-Risovac

94,96

5.011,76

610

94 Jako nepovoljan, 96 nepovoljan

33,31

1.6.2018.

99

166.941,73

17.

Bosansko-Grahovo

Gnjat-Risovac

89,90

4.758,80

644

89 Povoljan, 90 nepovoljan

25,85

2.7.2018.

89

123.014,98

18.

Bosansko-Grahovo

Gnjat-Risovac

65 a, b, c, 71 a, b

9.945,97

946

65 a i b nepovoljan, 65c jako nepovoljan, 71a povoljan, 71b srednje povoljan

23,83

1.6.2018.

126

237.012,47

19.

Bosansko-Grahovo

Jadovnik-Drvar

5,6 a, b,7

5.241,30

544

5 nepovoljan, 6a srednje povoljan, 6b povoljan, 7 nepovoljan

26,42

2.7.2018.

116

138.475,15

20.

Bosansko-Grahovo

Jadovnik-Grahovo

144 a,b

7.552,64

646

144 a i b jako nepovoljan

34,71

3.4.2018.

140

262.152,13


Karta lotova


Drvar
Bosansko Grahovo
Sažetak projekata po LOT-ovima (opći podatci i karta):


1.3 Mjesta izvršenja usluga su šumarije Drvar i Bos. Grahovo.

1.4 Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelja šumarije. Skraćena verzija projekta se nalazi na internet stranici ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres na linku http://www.hbsume.ba/ a punu verziju projekta možete naći u šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.

1.5 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će o svojoj odluci ponuditelja obavijestiti najkasnije pet (5) dana od donošenja odluke. Ukoliko ugovorno tijelo ne odobri potpisivanje ugovora sa podugovaračem dužno je dostaviti pisano obrazloženje ponuditelju.Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

1.6 Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude 60 dana.

1.7 Jamstvo za urednu provedbu ugovora se traži i iznosi 5,00% od vrijednosti ugovora. Jamstvo se uplaćuje ili se dostavlja bezuvjetna bankovna garancija (obrazac na internet stranici).

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni dani su svi dani osim nedjelje, velikih vjerskih blagdana, državnih praznika i kada vremenske prilike ili neki drugi objektivni razlozi, potpuno onemogućuju izvođenje radova. Datum početka obračuna radnih dana je naveden u tablici.Izvođač radova mora poštovati propisanu dinamiku. U protivnomu mu se obračunavaju penali.

Kašnjenje s dinamikom radova iz ovog ugovora se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10,00 % od vrijednosti ugovora.

Obračun dinamike započinje 13. radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12. radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada izvođač ostvari količine iz ugovora, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika ( Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

gdje je:

Ps Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu Ukupna vrijednost penala (10,00 % vrijednosti ugovora) u KM

Do Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

Raskid ugovora

Ugovor se raskida u slučaju kada se izvođaču radova obračuna ukupna vrijednost penala (10,00%), a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku radova.

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama, što se preciznije regulira u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu

2. Obrazac za cijenu ponude

3. Aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registraciji (za one izvan BiH) – ne stariji od 6. mjeseci (original ili ovjerena kopija)

4. Rješenje izdano od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije.

5. Potpisana i ovjerena Izjava Ponuditelja o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH,

6. Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.

7. Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.

8. Izjava o podugovaranju (ukoliko ponuditelj planira podugovarati poslove)

Dokumentacija od 1 do 8 može preuzeti najkasnije do 15.3.2018. godine, do 12:00 sati i mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća.

V. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRESSplitska b.b. Kupres:

PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA

Lot 1 (ukoliko ima podjela na lotove)

Broj nabave:

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

Rok za dostavljanje ponuda je 15.3.2018. godine, do 12:00 h.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje su zaprimljene na protokol najkasnije do 15.3.2018. godine do 12:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 15.3.2018. godine u 12:10 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.

Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.

Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.

VI. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena ˝.

VII. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otiskana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 15.3.2018. godine do 12:00 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: josip.madunic@hbsume.ba, kontakt osoba:Josip Madunić, telefon: 063/282-899.

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Kristijan Mihaljević, mag.ing.sum