Prilozi:

 

Broj: 01/1-458/24

Datum: 19. veljače 2024. godine

Temeljem članka 7d. Statuta Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH“, broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21), članka 5. Pravilnika o radu  ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres  (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 01/1-101/24 od 15. veljače 2024. god. sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj: 4/23), raspisuje se,

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

Šumsko gospodarsko društvo „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, skraćeni naziv ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, sa sjedištem u ulici Splitska bb, (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME, za radna mjesta:

 1. Revirnik I (2 izvršitelja) u šumariji Drvar
 2. Čistačica (1 izvršitelj) u šumariji Kupres
 3. Lovočuvar (1 izvršitelj) u šumariji Kupres
 4. Stručni suradnik za plan (1 izvršitelj) u Direkciji Društva, Služba za plan i analizu
 5. Glavni knjigovođa (1 izvršitelj) u Direkciji Društva, Služba za računovodstvo
 6. Portir (1 izvršitelj) u Direkciji Društva, Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: Revirnik I
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Drvar u Drvaru;
 • Potrebna kvalifikacija: VI-VII/1 stupanj stručne spreme, šumarski
 • Potrebno radno iskustvo: VI - 3 godine, VII/1 - 1 godina
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Čistačica
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Kupres u Kupresu;
 • Potrebna kvalifikacija: I stupanj stručne spreme
 • Potrebno radno iskustvo: Ne
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Lovočuvar
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Kupres u Kupresu;
 • Potrebna kvalifikacija: IV stupanj stručne spreme, šumarski, lovstvo
 • Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Stručni suradnik za plan
 • Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva, Služba za plan i analizu;
 • Potrebna kvalifikacija: VI-VII/1 stupanj stručne spreme, društveni, tehnički
 • Potrebno radno iskustvo: VI-3 godine, VII/1-1 godina
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Glavni knjigovođa
 • Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva, Služba za računovodstvo;
 • Potrebna kvalifikacija: VI-VII/1 stupanj stručne spreme, ekonomski
 • Potrebno radno iskustvo: VI-3 godine, VII/1-1 godina
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Portir
 • Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva, Služba za opće, pravne i kadrovske poslove;
 • Potrebna kvalifikacija: III-IV stupanj stručne spreme
 • Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci
 • Posebni uvjeti: Ne

KRATAK OPIS POSLOVA

 1. Radno mjesto: Revirnik I (točka III – 1) obavlja sljedeće poslove:
 • nadzire sve aktivnosti na reviru kojeg duži,
 • organizira i rukovodi svim poslovima zaštite i uzgajanja šuma na reviru kojeg duži,
 • odabire i doznačuje stabla za sječu te izrađuje projekte biotehničkih mjera,
 • raspoređuje i nadzire rad svih djelatnika koje mu rasporedi upravitelj,
 • sudjeluje u tehničkom prijemu svih radova na reviru,
 • daje preporuke i radi u cilju unaprjeđenja proizvodnje,
 • organizira, rukovodi i koordinira gašenjem požara na reviru, sukladno Planom zaštite šuma od požara,
 • prati zdravstveno stanje šume na reviru i brine se o pravovremenom poduzimanju mjera za sprječavanje širenja biljnih bolesti,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi upravitelj,
 • obavlja poslove definirane člankom 18. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.
 1. Radno mjesto: Čistačica (točka III-2) obavlja sljedeće poslove:
 • Čisti podove, zidova, stolarije, namještaja, tepiha i sanitarnih uređaja,
 • pere i čisti zavjese i prozore,
 • održava dvorište oko objekta koji čisti,
 • brine o racionalnom korištenju sredstava za higijenu,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Lovočuvar (točka III-3) obavlja sljedeće poslove:
 • zaštita divljači u lovištu,
 • održavanja lovišta (izgradnja i održavanje lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata),
 • poboljšanja uvjeta za divljač u lovištu (održavanje solila i pojilišta, dodatna ishrana divljači i sl.)
 • poduzimanje mjera za smanjenje šteta koju počini divljač,
 • vodi evidenciju o brojnom stanju divljači u lovištu,
 • sudjeluje u izradi godišnjih planova odstrela divljači,
 • vodi evidenciju o odstrelu divljači,
 • kontrolira izlazak lovaca u lovište, vrši kontrolu izdanih dozvola za lov
 • pregledava ulov i utvrđuje da li je lov obavljen sukladno propisima,
 • izvještava o pojavi bolesti i uginuću divljači
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Stručni suradnik za plan (točka III-4) obavlja sljedeće poslove:
 • izrađuje jedinične planske kalkulacije,
 • izrađuje godišnje, trogodišnje i revidirane planove poslovanja Društva,
 • kontrolira i usklađuje planove organizacijskih jedinica Društva,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Glavni knjigovođa (točka III-5) obavlja sljedeće poslove:
 • knjiži financijsko-računovodstvenu dokumentaciju (izvodi, blagajne, plaće)
 • usklađuje sintetičko – analitičke kartice,
 • vodi knjigu ulaznih faktura,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Portir (točka III-6) obavlja sljedeće poslove:
 • čuva objekt i sredstva u krugu Društva,
 • sprječava pojave koje mogu nanijeti štetu sredstvima i ugroziti sigurnost objekta, sredstava rada i ljudi,
 • ne dopušta pristup objektu i sredstvima rada osobama koje nisu u radnom odnosu u Društvu,
 • otklanja sve opasnosti od objekta ukoliko to sam može učiniti a ukoliko ne može hitno obavještava svog pretpostavljenog odnosno ostale šefove organizacijskih jedinica,
 • sprječava neovlašteno unošenje u objekt zapaljivih, otrovnih i eksplozivnih sredstva kao i druge opasne materije,
 • sprječava neovlašteno iznošenje predmeta i stvari iz objekta,
 • kontrolira vatrogasnu opremu i aparate i o neispravnosti istih na vrijeme obavještava svog pretpostavljenog,
 • vodi točnu i urednu evidenciju ulazaka i izlaska iz objekta,
 • zabranjuje ulazak u upravnu zgradu svakoj osobi koja je u pijanom stanju,
 • čisti i održava u čistom stanju portirnicu i prostor oko portirnice,
 • bez obzira na radno vrijeme ne smije napustiti radno mjesto bez dolaska drugog portira koji ga smjenjuje,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radna mjesta iz točke I ovog natječaja, nisu predviđena.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba), web stranice Vlade HBŽ - Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih (www.vladahbz.com);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
 • Potvrdu o prebivalištu iz CIPS-a, ne starije od 3 mjeseca ;
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, a za diplome/svjedodžbe stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe od nadležnog Ministarstva;
 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima, odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom koja se traži i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana ovjere do dana prijavljivanja na Natječaj.  

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu sa naznakom radnog mjesta za koja se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka i liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VIII

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

IX

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

X

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Za radna mjesta za koje je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka 1. ovog članka te pismenog dijela ispita ukoliko je predviđeno.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano visoko obrazovanje, proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta propisanih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za koje je raspisano javno oglašavanje. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva i upućenost u poslove radnog mjesta te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

XI

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem poziva koji će biti dostavljen na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili telefonskim putem.

XII

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavit će se na web stranici Zavoda za upošljavanje Livno, u dnevnim novinama „Dnevni list“ i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb, sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto - (navesti radno mjesto i organizacijsku jedinicu za koje se prijavljuje)“ - Ne otvarati“.

 

D I R E K T O R

Nikola Perković, mag. ing. šum.