Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz anexa ii dio b zakona o javnim nabavama - sječa, izrada i izvoz (29.08.2017.)

Pregledano: 748, Objavljeno 14.08.2017., Kategorija Javna nabava

Poziv-sjeca_14.08.2017 


Broj: 01/P-1573/17.
Datum: 14.08.2017. god.

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorno tijelo  u p u ć u j e:

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA I – PREDMET NABAVE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.
1.2 Procijenjena vrijednost nabave je  762.614,71 KM.
Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,
akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:


Lot

Šumarija

G. J.

Odjel

Ukupno m3

Dvotjedna dinamika (m3)

Uvjeti rada

KM/m3

Rok završetka

KM

   1.           

Glamoč

Šator

118a

2.521,08

480

Nepovoljan

24,00

64 dana

60.505,92

   2.           

Glamoč

Bunarić

31

3.745,35

522

Srednje povoljan

22,00

86 dana

82.397,70

   3.           

Glamoč

Bunarić

40

5.368,26

600

Srednje povoljan

22,00

107 dana

118.101,72

   4.           

Glamoč

Staretina Golija

106

3.524,20

522

Srednje povoljan

22,00

81 dan

77.532,40

   5.           

Glamoč

Staretina Golija

30

1.418,71

386

Jako nepovoljan

28,00

32 dana

39.723,88

   6.           

Glamoč

Hrbljine Kujača

151

628,78

400

Srednje povoljan

23,00

19 dana

14.461,94

   7.           

Glamoč

Hrbljine Kujača

168

2.210,19

415

Nepovoljan

24,00

67 dana

53.044,56

   8.           

Glamoč

Hrbljine Kujača

172b

1.679,80

444

Srednje povoljan

22,50

45 dana

37.795,50

   9.           

Kupres

Malovan Želivodić

90

4.067,02

545

Srednje povoljan

22,00

89 dana

89.474,44

  10.         

Bosansko Grahovo

Gnjat Risovac

8a, 10, 87

8.040,80

1000

S.povoljan, S. povoljan Povoljan

21,76

110 dana

174.955,55

  11.         

Tomislavgrad

Vran planina

35.a

635,70

400

Srednje povoljan

23,00

13  dana

14.621,101.3 Mjesta izvršenja usluga su šumarije Glamoč, Bosansko Grahovo, Kupres i Tomislavgrad.
1.4 Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelja željene šumarije.
1.5 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti pravovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će ponuditelja o svojoj odluci u roku od 5 (pet) od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.
1.6 Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude 60 dana.
1.7 Jamstvo za urednu provedbu ugovora se traži i  iznosi 10% vrijednosti ugovora.
U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.
I          – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Za izvođenje usluga u gore navedenim odjelima potrebno je raspolagati šumskim zglobnim traktorima.
Za dokazivanje raspolaganja istim je potrebno popuniti izjavu koja je u prilogu ovoga Poziva.
Izjava mora biti potpisana i ovjerena od ponuditelja.


II – PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.- 52. Zakona o javnim nabavama, što se preciznije regulira u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.
III – SADRŽAJ PONUDE
Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:
1. Obrazac za ponudu
2. Obrazac za cijenu ponude
3. Aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registraciji – ne stariji od 3 mjeseci (original ili ovjerena kopija)
4. Rješenje izdano od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (original ili ovjerena kopija)
5. Potpisana i ovjerena Izjava Ponuditelja o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH
6. Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.
7. Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.
8. Izjava o raspoloživim kapacitetima.
Dokumentacija od 1 do 7 može preuzeti najkasnije do 29.08.2017 godine, do 12:00 sati i mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća.
IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres:
PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA
Lot 1 (ukoliko ima podjela na lotove)
Broj nabave:
„NE OTVARAJ“
Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:
Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

Rok za dostavljanje ponuda je 29.08.2017. godine, do 12:00 h.
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 29.08.2017. godine do 12:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.
Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 29.08.2017. godine u 12:05 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.
Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.
Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.
V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena ˝.
VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.
Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.
Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana.
VII – DODATNE INFORMACIJE
Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 29.08.2017. godine do 8:00 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: domagoj.turalija@hbsume.ba, kontakt osoba: Domagoj Turalija dipl. ing. šum., telefon: 063/684-253.
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.
Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Domagoj Turalija  dipl.ing.šum.
Prilozi: