Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz anexa ii dio b zakona o javnim nabavama - sanitarna sječa (25.05.2018.)

Pregledano: 393, Objavljeno 21.05.2018., Kategorija Javna nabava

Broj: 01/P-1317/18.

Datum: 18.05.2018. god.

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), i odluke Uprave broj 01/1-358/2018. od 14. svibnja 2018. ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA – KONKURENTSKI POSTUPAK

I. PREDMET NABAVE

1.1Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata – sanitarna sječa (konkurentski postupak), na temelju potreba ugovornog tijela. Broj obavijesti na stranici javnih nabava: 1101-1-2-50/18

1.2 Procijenjena vrijednost nabave je 13.247,31 KM.

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,

akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:


LOT

Šumarija

G.J.

Odjel

Količina

Prosječna cijena

Vrijednost radova

Rok izvođenja radova

1

Glamoč

Hrbljine-Kujača

43

575,97 m³

23,00 KM/m³

13.247,31 KM

60 radnih dana
1.3Mjesta izvršenja usluga je šumarija Glamoč.

1.4 Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelja šumarije. Skraćena verzija projekta se nalazi na internet stranici ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres na linku http://www.hbsume.ba/ a punu verziju projekta možete naći u šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.

1.5 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti blagovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će o svojoj odluci ponuditelja obavijestiti najkasnije pet (5) dana od donošenja odluke. Ukoliko ugovorno tijelo ne odobri potpisivanje ugovora sa podugovaračem dužno je dostaviti pisano obrazloženje ponuditelju. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

1.6Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude 60 dana.

1.7Jamstvo za urednu provedbu ugovora se ne traži.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni dani su svi dani osim nedjelje, velikih vjerskih blagdana, državnih praznika i kada vremenske prilike ili neki drugi objektivni razlozi, potpuno onemogućuju izvođenje radova.

Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama, što se preciznije regulira u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu

2. Obrazac za cijenu ponude

3. Rješenje izdano od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije.

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.

5. Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.

6. Izjava o podugovaranju (ukoliko ponuditelj planira podugovarati poslove)

Dokumentacija od 1 do 6 se može preuzeti najkasnije do 25.05.2018. godine, do 11:00 sati i preuzima se s portala javnih nabava BiH.

V. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres:

PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA – SANITARNA SJEČA

Lot 1

Broj nabave:

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

Rok za dostavljanje ponuda je 25.05.2018. godine, do 11:10 h.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje su zaprimljene na protokol najkasnije do 25.05.2018. godine do 11:10 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 25.05.2018. godine u 11:30 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.

Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.

Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.

VI. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena ˝.

VII. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otiskana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana.

Napomena: kandidati se moraju prijaviti preko PORTALA JAVNIH NABAVA.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 25.05.2018. godine do 11:00 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: nikola.perkovic@hbsume.ba, kontakt osoba: Nikola Perković, mag.ing.silv., telefon: 063/485-455.

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Nikola Perković, mag.ing.silv