Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti na panju (bukva, j/s), drvni sortimenti sa mogućim oštećenjima od gelera. Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo i Glamoč.

Predmet prodaje su: svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture, svi drvni sortimenti iz odjela, drvni sortimenti sa mogućim oštećenjima od gelera, deklasirani drvni sortimenti. Mjesta prodaje su šumarije: Tomislavgrad, Bos. Grahovo i Glamoč

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u "Službenim novinama F BiH". Prijave dostaviti na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom "prijava na natječaj za direktora Odjela interne revizije"

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti iz odjela, nakon prorede borove kulture, nakon sječe slučajnih užitaka, deklasirani bukov ogrjev i celulozno drvo. Mjesta prodaje su šumarija Kupres, Tomislavgrad, B. Grahovo, Livno.

Predmet licitacije su trupci F, I, II i III klase bukve. Mjesto prodaje je šumarija Bos. Grahovo. Licitacija će biti održana 30. travnja 2015. god. (četvrtak).

Predmet prodaje su svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture, svi drvni sortimenti iz odjela, svi drvni sortimenti nakon sječe slučajnih užitaka. Vrsta drveća je bor, j/s, bukva i jasika. Mjesta prodaje su šumarije Livno, Kupres, Tomislavgrad

Predmet licitacije su trupci F, I, II i III klase bukve. Mjesto prodaje je stovarište šumarije Bos. Grahovo. Licitacija će biti održana 24. travnja 2015. god. (petak).

Predmet licitacije su trupci I, II i III klase bukva. Mjesto prodaje je šumarija B. Grahovo. Licitacija će biti 22. travnja 2015. godine (srijeda).

Predmet natječaja je izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za vrste drveća: Jela, Smreka, Bukva. Projektni zadatak ponuđači mogu preuzeti u Službi za uređivanje šuma, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture. Mjesta prodaje su šumarije: Livno, Kupres i Bos. Grahovo. Licitacija će biti održana 31. ožujka 2015.
« 6 7 8 910 11 12 »
Stranica: 9 od 20